محدود کردن رکوردهای خروجی در پایگاه داده MySQL

استفاده از دستور ORDER BY به تنهایی و بدون محدود کردن تعداد نتایج، می تواند منجر به نمایش تعداد خیلی زیادی از اطلاعات با یک درخواست از دیتابیس شود، از این رو یک پارامتر دیگر […]

حذف داده ها از پایگاه داده MySQL با استفاده از دستور Delete

دستور Delete در sql برای حذف اطلاعات يک رکورد در جدول بانک اسکیوال استفاده می شود. از دستور delete باید با دقت استفاده شود زیرا ممکن است اطلاعات مهمی ناخواسته حذف شود !

برای پاک […]