TableLayout (صفحه بندی جدولی) ، در برنامه نویسی اندروید

TableLayout (صفحه بندی جدولی) view ها را به صورت گروهی در داخل سطرها و ستون ها سامان دهی می کنند. برای ساختن یک ردیف در جدول از تگ <TableRow> استفاده می کنیم. هر ردیف می تواند صفر یا چندین سلول داشته باشد؛ و هر سلول می تواند یک شی view را در خود نگه دارد.

TableLayout هیچ خط قابل مشاهده ای برای مرز بندی بین ردیف ها، ستون ها و یا سلول ها رسم نمی کند.

TableLayout در برنامه نویسی اندروید

صفات TableLayout

در جدول زیر برخی از مهم ترین صفات صفحه بندی جدولی آورده شده است.

صفت توضیحات
android:id یک ID برای شناسایی لایوت تعریف می کند.
android:collapseColumns از صفر شروع شده و ردیفی را مشخص می کند که در آن ستون منحل شده است. شاخص ردیف ها با کاما از هم جدا می شوند: ۱, ۲, ۵ .
android:shrinkColumns از صفر شروع شده و ردیفی را مشخص می کند که در آن ستون کوچک شده است. شاخص ردیف ها با کاما از هم جدا می شوند: ۱, ۲, ۵ .
android:stretchColumns از صفر شروع شده و ردیفی را مشخص می کند که در آن ستون گسترش یافته است. شاخص ردیف ها با کاما از هم جدا می شوند: ۱, ۲, ۵ .

مثال

این مثال نحوه ی ساختن یک برنامه را با استفاده از Table Layout توضیح می دهد. برای این منظور طبق مراحل گفته شده در جدول زیر پیش بروید.

مرحله توضیحات
۱ با استفاده از اندروید استودیو یک پروژه ی جدید با نام Table Layout تحت بسته ی com.example.table.layout ایجاد کنید.
۲ محتوای فایل res/layout/activity_main.xml را مانند آنچه در ادامه آمده است تغییر دهید.
۳ ثابت های رشته ای مورد نیاز را در فایل res/values/strings.xml تعریف کنید.
۴ برنامه را با استفاده از شبیه ساز اندروید اجرا و نتیجه را مورد بررسی قرار دهید.

در زیر محتوای فایل res/layout/activity_main.xml آورده شده است.

محتوای زیر نیز مربوط به فایل res/values/strings.xml است.

حال برنامه را در محیط اندروید استودیو اجرا می کنیم. خروجی باید چیزی مانند تصویر زیر باشد.

لایوت در برنامه نویسی اندروید