عملیات استاندارد اینتنت(Intent Standard Actions) در برنامه نویسی اندروید

در جدول زیر مجموعه ای از عملیات های استاندارد و مهمی که Intent ها قادرند در سیستم اندروید انجام دهند آورده شده است:

شماره Activity Action Intent و توضیحات
۱ ACTION_ALL_APPSتمام برنامه های موجود در دستگاه را لیست می کند.
۲ ACTION_ANSWERبه یک تماس دریافتی رسیدگی می کند.
۳ ACTION_ATTACH_DATAبرای پیوند زدن داده ها به یکدیگر استفاده می شود.
۴ ACTION_BATTERY_CHANGEDاین یک اعلام چسبنده درباره ی وضعیت شارژ و اطلاعات دیگر درباره ی باتری است.
۵ ACTION_BATTERY_LOWمربوط به اعلام “Low battery warning” می شود.
۶ ACTION_BATTERY_OKAYاین پیام بعد از ACTION_BATTERY_LOW، زمانی که میزان شارژ باتری به وضعیت مطلوبی برسد اعلام می شود.
۷ ACTION_BOOT_COMPLETEDاین پیام تنها یک بار پس از پایان یافتن بوت سیستم در هنگام روشن شدن دستگاه اعلام می شود.
۸ ACTION_BUG_REPORTیک اکتیویتی مشکل دار را نشان می دهد.
۹ ACTION_CALLانجام تماس با شخصی که توسط داده ها مشخص شده است.
۱۰ ACTION_CALL_BUTTONهنگامی که کاربر دکمه ی “تماس” را برای رفتن به صفحه ی شماره گیر یا یک رابط کاربری دیگر که مناسب تماس گرفتن است را می فشارد.
۱۱ ACTION_CAMERA_BUTTONهنگامی که کاربر دکمه ی “دوربین” را می فشارد.
۱۲ ACTION_CHOOSERیک قاب انتخاب کامپوننت را نمایش می دهد که با استفاده از آن کاربر می تواند یک کامپوننت را برای انجام کارش انتخاب کند.
۱۳ ACTION_CONFIGURATION_CHANGEDپیکربندی دستگاه (حالت افقی یا عمودی، محل و غیره) تغییر کرده است.
۱۴ ACTION_DATE_CHANGEDتاریخ تغییر کرده است.
۱۵ ACTION_DEFAULTمترادف با ACTION_VIEW است، و گویای این است که یک عمل “استاندارد” روی قسمتی از داده ها انجام شده.
۱۶ ACTION_DELETEحذف اطلاعات از حامل آن ها.
۱۷ ACTION_DEVICE_STORAGE_LOWیک اعلام چسبنده است که کمبود حافظه ی دستگاه را بیان می کند.
۱۸ ACTION_DEVICE_STORAGE_OKبرطرف شدن کمبود حافظه را اعلام می کند.
۱۹ ACTION_DIALشروع برقراری تماس با شماره ای که توسط داده ها مشخص شده است.
۲۰ ACTION_DOCK_EVENTیک اعلام چسبنده است که تغییرات در اتصالات دستگاه را بیان می کند.
۲۱ ACTION_DREAMING_STARTEDپس از شروع شدن حالت خواب سیستم اعلام می شود.
۲۲ ACTION_DREAMING_STOPPEDپس از توقف حالت خواب سیستم اعلام می شود.
۲۳ ACTION_EDITدسترسی صریح به داده ها، همراه با قابلیت ویرایش آن ها را اعلام می کند.
۲۴ ACTION_FACTORY_TESTنقطه ی ورودی برای آزمایش های کارخانه.
۲۵ ACTION_GET_CONTENTامکان انتخاب نوع خاصی از داده ها را برای کاربر فراهم می کند.
۲۶ ACTION_GTALK_SERVICE_CONNECTEDاتصال Gtalk برقرار شده است.
۲۷ ACTION_GTALK_SERVICE_DISCONNECTEDاتصال Gtalk قطع شده است.
۲۸ ACTION_HEADSET_PLUGهدست سیمی قطع یا وصل شده است.
۲۹ ACTION_INPUT_METHOD_CHANGEDیک متد ورودی تغییر کرده است.
۳۰ ACTION_INSERTیک آیتم خالی جهت دریافت داده به حامل اضافه شده است.
۳۱ ACTION_INSERT_OR_EDITانتخاب یا ویرایش یک آیتم موجود و یا وارد کردن آیتم جدید.
۳۲ ACTION_INSTALL_PACKAGEشروع نصب یک نرم افزار.
۳۳ ACTION_LOCALE_CHANGEDتغییر موقعیت جغرافیایی دستگاه.
۳۴ ACTION_MAINشروع به عنوان یک نقطه ی ورودی اصلی، البته توانایی دریافت داده را ندارد.
۳۵ ACTION_MEDIA_BUTTONدکمه ی مربوط به “رسانه” فشرده شده است.
۳۶ ACTION_MEDIA_CHECKINGیک رسانه ی خارجی -مثلا رم- یافت شده است.
۳۷ ACTION_MEDIA_EJECTکاربر قصد جدا کردن رسانه ی خارجی را دارد.
۳۸ ACTION_MEDIA_REMOVEDرسانه ی خارجی جدا شده است.
۳۹ ACTION_NEW_OUTGOING_CALLیک تماس خروجی ثبت شد.
۴۰ ACTION_PASTEیک آیتم جدید در حامل ایجاد و با استفاده از اطلاعات موجود، مقداری دهی شده است.
۴۱ ACTION_POWER_CONNECTEDشارژر به دستگاه متصل شده است.
۴۲ ACTION_REBOOTراه اندازی مجدد دستگاه که تنها برای کدهای سیستمی قابل استفاده است.
۴۳ ACTION_RUNاجرای داده ها و هر آنچه بدین معنا است .
۴۴ ACTION_SCREEN_OFFپس از خاموش شدن نمایشگر اعلام می شود.
۴۵ ACTION_SCREEN_ONپس از روشن شدن نمایشگر اعلام می شود.
۴۶ ACTION_SEARCHانجام جستجو.
۴۷ ACTION_SENDارائه اطلاعات به شخصی دیگر.
۴۸ ACTION_SENDTOارسال پیام به شخصی که توسط داده ها مشخص شده است.
۴۹ ACTION_SEND_MULTIPLEارائه داده های چندگانه به شخصی دیگر.
۵۰ ACTION_SET_WALLPAPERنمایش تنظیمات انتخاب تصویر زمینه.
۵۱ ACTION_SHUTDOWNدستگاه در حال خاموش شدن است.
۵۲ ACTION_SYNCانجام همگام سازی داده ها.
۵۳ ACTION_TIMEZONE_CHANGEDتغییر کردن منطقه زمانی.
۵۴ ACTION_TIME_CHANGEDتنظیم ساعت تغییر کرده است.
۵۵ ACTION_VIEWنمایش داده ها برای کاربر.
۵۶ ACTION_VOICE_COMMANDشروع فرمان صوتی.
۵۷ ACTION_WALLPAPER_CHANGEDتصویر زمینه تغییر کرده است.
۵۸ ACTION_WEB_SEARCHانجام جستجو در وب.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code