اطلاعات اضافی اینتنت(Intent Standard Extra Data) در برنامه نویسی اندروید

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]در جدول زیر لیست مهمترین Extra Data های استاندارد برایIntent های اندروید آورده شده است:[/dropshadowbox]

شماره Extra Data و توضیحات
۱ EXTRA_ALARM_COUNTبه عنوان یک فیلد اضافی از نوع اعداد صحیح در intentهای حاوی AlarmManager استفاده می شود تا به برنامه اطلاع دهد که در این intent چه تعداد هشدار در انتظار بررسی شدن هستند.
۲ EXTRA_ALLOW_MULTIPLEنشان می دهد در Intentی که شامل ACTION_GET_CONTENT است، کاربر اجازه دارد آیتم های متعددی را انتخاب و بازگشت دهد.
۳ EXTRA_ALLOW_REPLACEبه عنوان یک مقدار boolean با ACTION_INSTALL_PACKAGE برای نصب یک نرم افزار استفاده می شود.
۴ EXTRA_BCCیک مقدار رشته ای است برای نگهداری آدرس های ایمیلی که ارسال در آن ها به شیوه ی (BCC (blind carbon copied خواهد بود. در این روش گیرنده های ایمیل نمی توانند بفهمند که ایمیل به غیر از خودشان برای چه کسانی ارسال شده است.
۵ EXTRA_CCیک مقدار رشته ای است برای نگهداری آدرس های ایمیلی که ارسال در آن ها به شیوه ی (CC (carbon copied خواهد بود. در این روش گیرنده های ایمیل قادرند بفهمند ایمیل به غیر از خودشان برای چه کسانی ارسال شده است.
۶ EXTRA_CHANGED_COMPONENT_NAME_LISTیک آرایه از نوع string و بخشی از ACTION_PACKAGE_CHANGED می باشد و حاوی تمام کامپوننت هایی است که تغییر کرده اند.
۷ EXTRA_DATA_REMOVEDاین نوع داده یک مقدار Boolean بوده و همراه با ACTION_PACKAGE_REMOVED استفاده می شود و گویای این است که آیا این حذف به طور کامل انجام شده یا نه.
۸ EXTRA_DOCK_STATEبه عنوان یک مقدار صحیح در Intentهای حاوی ACTION_DOCK_EVENT برای درخواست وضعیت محیطی، که دستگاه در آن است استفاده می شود.
۹ EXTRA_DOCK_STATE_CARبه عنوان یک مقدار صحیح برای EXTRA_DOCK_STATE استفاده می شود و نشان دهنده ی این است که حالت دستگاه، بودن در محیط خودرو انتخاب شده است.
۱۰ EXTRA_DOCK_STATE_DESKبه عنوان یک مقدار صحیح برای EXTRA_DOCK_STATE استفاده می شود و نشان دهنده ی این است که حالت دستگاه، بودن در محیط اداری انتخاب شده است.
۱۱ EXTRA_EMAILیک رشته برای نگهداری آدرس ایمیل های مقصد است.
۱۲ EXTRA_HTML_TEXTیک ثابت رشته ای و همراه با Intent حاوی ACTION_SEND می باشد که یک جایگزین متنی با فرمت HTML را، به EXTRA_TEXT عرضه می کند.
۱۳ EXTRA_INTENTIntent به توصیفِ گزینه هایی که می خواهید به وسیله ی Action_Pick_Activity نشان دهید می پردازد.
۱۴ EXTRA_KEY_EVENTیک شی KeyEvent بوده و حاوی رویدادی است که باعث ایجاد Intent شده است.
۱۵ EXTRA_LOCAL_ONLYیعنی Intentی که همراه با ACTION_GET_CONTENT است تنها مجاز است داده هایی را که محلی بوده و روی دستگاه هستند بازگشت دهد.
۱۶ EXTRA_ORIGINATING_URIبه عنوان یک مقدار URI همراه با ACTION_INSTALL_PACKAGE و ACTION_VIEW استفاده می شود تا نشان دهد داده ها از یک Intent که مربوط به یک نرم افزار محلی است نشات گرفته اند.
۱۷ EXTRA_PHONE_NUMBERیک مقدار رشته ای برای نگه داشتن شماره تلفنی که در ACTION_NEW_OUTGOING_CALL وارد شده و یا شماره تلفن در یک ACTION_CALL می باشد.
۱۸ EXTRA_SHORTCUT_ICONآیکون را با فرمت بیت مپ برای میانبر تعریف می کند.
۱۹ EXTRA_SHORTCUT_INTENTیک Intent را برای میانبر تعریف می کند.
۲۰ EXTRA_SHORTCUT_NAMEنام میانبر را تعریف می کند.
۲۱ EXTRA_STREAMیک URI برای نگهداری داده های مربوط به Intent است که همراه با ACTION_SEND استفاده شده و داده های ارسالی را تامین می کند.
۲۲ EXTRA_SUBJECTیک ثابت رشته ای است که موضوع پیام جاری را نگه می دارد.
۲۳ EXTRA_TEMPLATEهمراه با ACTION_INSERT استفاده شده و داده های اولیه ای را که قرار است در فیلد تازه ایجاد شده قرار بگیرند در خود نگه می دارد.
۲۴ EXTRA_TEXTیک ثابت از نوع CharSequence است که با Intent حامل ACTION_SEND استفاده می شود و متن ارسالی را ارائه می دهد.
۲۵ EXTRA_TITLEیک مقدار CharSequence حاوی عنوان برنامه ها است و با ACTION_CHOOSER استفاده می شوند.
۲۶ EXTRA_UIDبه عنوان یک مقدار صحیح با Intent های حاوی ACTION_UID_REMOVED استفاده می شوند و ارائه دهنده ی UID برنامه ی مورد نظر می باشند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code