RelativeLayout (صفحه بندی نسبی) ، در برنامه نویسی اندروید

با استفاده از RelativeLayout (صفحه بندی نسبی) می توانید موقعیت نسبی هر شی را نسبت به شی های دیگر مشخص کنید. به عبارت دیگر می توانید موقعیت هر view را نسبت به عناصر هم رده […]