برچسب: ماژول url

ماژول url در node.js 0

ماژول url در node.js

ماژول URL یک آدرس وب را به قطعات قابل خواندن تقسیم می کند . برای اضافه کردن ماژول URL، از متد ()require استفاده کنید:

یک آدرس را با متد ()url.parse تجزیه کنید و یک...