چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید

چک کردن مقدار یک رشته (string)، با equals ، در برنامه نویسی اندروید: با استفاده از کد زیر میتوان محتوی یک رشته را چک کرد. مثلا فرض کنید متغیری از نوع رشته() داریم با نام myStringکه دارای محتوی زیر است.