خلاصه آموزش:

  • نوشتن توضیحات در PHP

  • توضیحات یک خطی در php

  • توضیحات چند خطی در php

زمانی که حجم کدهای PHP بسیار زیاد باشد، می توان برای هر بخش از کدها، توضیحاتی را نوشت تا نویسنده کدها، در آینده با دیدن این توضیحات متوجه شود که هر بخش از کدهای PHP به چه منظوری نوشته شده است.در زبان PHP جهت قرار دادن این توضیحات یا به عبارتی (کامنت گذاشتن) در متن کد ، از دو کاراکتر // جهت ایجاد توضیحات یک خطی و از علامت های /* و */ جهت ایجاد توضیحات چند خطی استفاده می کنیم. همچنین گاهی ممکن است بخواهیم قسمتی از کد را غیر فعال نماییم . برای اینکار می شود آن قسمت را حذف نمود اما بهتر است آن را به طور موقت به یک توضیح تبدیل کنیم تا بعدا دچار مشکل نشویم. فراموش نکنید که توضیحات در کد های PHP اجرا نمی شوند و صرفا جهت اطلاع رسانی به برنامه نویس می باشند.

نوشتن توضیحات در PHP به صورت تنها در یک خط :

اگر توضیحات تنها در یک خط جا بگیرند، باید قبل از توضیحات، علامت // یا علامت # را بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید :

خروجی:

hello php

مشاهده می کنید که کلمات نوشته شده در جلوی علامت های // و # (البته در همان خط خودشان) در خروجی نمایش داده نشده است.

نوشتن توضیحات در PHP به صورت چندین خط (یک بلوک) :

اگر توضیحات زیاد بوده و مجبور باشیم آنها را در چندین خط بنویسیم، باید از علامت های */ و /* استفاده کنیم. علامت های */ در ابتدای توضیحات و علامت های /* در انتهای توضیحات قرار می گیرند. به مثال زیر توجه کنید :

خروجی:

hello php

مشاهده می کنید که توضیحات بین علامتهای */ و /* در خروجی نمایش داده نشده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :