کوکی یک فایل کوچک است که سرور در سیستم کاربر قرار میدهد و برای شناسایی یک کاربر بکار می رود. در Yii، هر کوکی یک جزء از yii\web\Cookie است.

yii\web\Request (مجموعه ای از کوکی ها در یک درخواست) و yii\web\Response (مجموعه ای از کوکی ها که باید به یک کاربر فرستاده شوند) مجموعه ای از کوکی ها را از طریق ویژگی ای با همان نام نگهداری می کنند. کنترلر با درخواست و پاسخ کوکی در یک برنامه سر و کار دارد. از این رو، کوکی باید خوانده شود و به کنترلر فرستاده شود.

تنظیم کوکی ها
با استفاده از کدهای زیر، کوکی ها را به کاربران نهایی بفرستید.

دریافت کوکی ها
برای دریافت یک کوکی از کد زیر استفاده کنید.

حذف کوکی ها
برای از بین بردن یک کوکی، از تابع ()remove استفاده کنید.

مثال:

بیایید یک مثال برای تنظیم و نشان دادن مقدار کوکی ببینیم

مرحله ۱: دو اکنش actionSetCookie و actionShowCookie را در فایل SiteController.php اضافه کنید.

مرحله ۲: تابع را بر روی مرورگر اجرا کنید تا کوکی اول با نشانی اینترنتی زیر تنظیم شود.
http://localhost/cook/frontend/web/index.php?r=site/set-cookie

کوکی

مرحله ۳: آن را روی مرورگر اجرا کنید تا کوکی با نشانی اینترنتی زیر نشان داده شود.
http://localhost/cook/frontend/web/index.php?r=site/show-cookie

cookie

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :