ماژول url در node.js

ماژول url در node.js

ماژول URL یک آدرس وب را به قطعات قابل خواندن تقسیم می کند . برای اضافه کردن ماژول URL، از متد ()require استفاده کنید: یک آدرس را با متد ()url.parse تجزیه کنید و یک شی URL را با هر بخشی از آدرس به عنوان خواص این شی بازگردانید. در مثال زیر...