نوار وضعیت در ری اکت نیتیو(React Native – Status Bar)

نوار وضعیت در ری اکت نیتیو(React Native – Status Bar)

در این فصل ، نحوه ی کنترل نوار وضعیت (status bar) در ری اکت نیتیو را نشان می دهیم، استفاده از نوار وضعیت ساده است، فقط باید به خصوصیت ها مقدار بدهید تا تغییر کند. خصوصیت پنهان (hidden property) برای پنهان کردن نوار وضعیت استفاده می...